Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

ห้องปฏิบัติการวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด (Dimensional Calibration Laboratory)

สถานที่ตั้ง: อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 2 ห้อง วจ.230
อาจารย์ผู้ควบคุม: รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: คุณวัชรชัย พิมพกรรณ์

หลักการและเหตุผลในการเปิดบริการ

                  ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น ดังนั้นการสอบเทียบเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการยอมรับในระดับสากลและเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมนี้การเปิดบริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันดังนั้นจึงเปิดบริการเพื่อ 

  1. เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดแก่แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆที่ใกล้เคียง
  2. เพื่อรักษาระดับคุณภาพตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับสากลที่ยอมรับ
  3. เพื่อรองรับการทำวิจัยของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
  4. เพื่อเพิ่มจำนวนคนงานระดับกลางสำหรับการวัดละเอียดและวัดหาความไม่แน่นอน
  5. เพื่อป็นศูนย์สร้างหลักประกันในการเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ของไทย

Laboratory Capability

รายละเอียดขอบข่ายเครื่องมือ

อัตราค่าบริการ

           ค่าบริการ