Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

รางวัลและความสำเร็จ​

Best Presentation Award
ICMLT2024 / CCCE2024

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ ที่ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานหัวข้อ "Comparative study of machine learning techniques for inventory classification based on multi-criteria decision-making" ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2024 9th International Conference on Machine Learning Technologies (ICMLT2024) 2024 4th International Conference on Computer and Communication Engineering (CCCE2024) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2024 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

Best Presentation Award
CIOD 2024

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนฤมล หลวงกลาง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" ในกลุ่ม Production and Quality Management จากการนำเสนอเรื่อง "Forecasting and aggregate production planning for an electronics parts manufacturer" ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Conference on Industrial Operations Development (CIOD 2024) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2024 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Best Presentation Award
CIOD 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิตตาร์ พิศแลงาม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม และ รศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากการนำเสนอเรื่อง การพยากรณ์การบิดเบี้ยวในชิ้นงานฉีดพลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรม CAE กรณีศึกษาชิ้นส่วนกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ “Prediction of Warpage for Injection-Molded Plastic Parts using Computer-Aided Engineering A Case Study of ECU Cover” จากงานประชุม CIOD2024

16-1

รางวัลบทความวิจัยระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการ CIOD 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และประิญญาตรี ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดีมาก จากงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้ง 14 ประจำปี 2566 (CIOD 2023) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3 บทความ ได้แก่
1. การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต โดย ญาณิศา สระป้อมแก้ว ดวงพร กาศเกษม ชัชวาล ชินวิกัย ธราธร พชรฐิติกุล และ รศ.ดร. จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
2. การเลือกแพ็คเกจร้านซักผ้าบริการตนเองด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเกรย์ โดย มาริษา กิมาพร และ ผศ.ดร. วุฒินันท์ นุ่นแก้ว
3. การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบจัดการงานซ่อมบำรุง กรณีศึกษาหน่วยไอที โดย วริษา อรรถาเพ็ชร ชนาภา รองเดช และ ผศ.ดร. อนินทยา คำกันยา

S__7446558

Silver Medal Award
Thailand New Gen Inventors Award 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจาก โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I – New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน: ต้นแบบเครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติต้นทุนต่ำ (Prototype of Low-Cost 3D Bioprinter) รายชื่อผู้ประดิษฐ์ 1.นายณัฐบุตร สมบูรณ์ (นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร TEPE ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 2.นายภาม อธิปอนันต์ (นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร TEPE ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 3.นายธนกร รักเดช (นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร TEPE ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 4. Mr. Sai Aung Naing Oo (นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร TEPE ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์ และคุณคณนาถ ญาณสุคนธ์ (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ในฐานะนักวิจัยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงสุดของประเทศในฐานข้อมูล Scopus (Citations 1346 และ h-index 18) และ Web of Science โดยพิธีมอบจัดให้มีขึ้น ณ งานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

Reward25640820Estacn12

Best Paper Award
The 12th ESTACON 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ และนักศึกษาปริญญาโท คุณมธุรดา ศรีผ่าน ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากบทความเรื่อง การจัดการคงคลังประเภทบรรจุภัณฑ์ของโรงงานผลไม้แปรรูป
จากงานประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

รางวัลบทความ ระดับดีเยี่ยม และ ระดับดีมาก
CIOD 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลบทความ ระดับดีเยี่ยม และ ระดับดีมาก จากงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้ง 12 ประจำปี 2564 (CIOD 2021) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

Best Paper Award
ORNET 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์ และ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ดร. ภาสุระ อังกุลานนท์ ดุษฎีบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับคัดเลือกบทความให้เป็นบทความวิจัยระดับดีมากจากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ORNET 2020) จากบทความ เรื่อง “Dynamic Maintenance Scheduling with Fuzzy Data via Biogeography-based Optimization Algorithm and its Hybridizations modeling”

Best Paper Award
CIOD 2018

ขอแสดงความยินดีกับ บทความเรื่อง การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา โดย คุณธันยธรณ์ อ้นมี และ รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑลี ศาสนนันทน์ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการ Conference on Industrial Operations Development ครั้งที่ 9 (CIOD 2018) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ